നായാട്ട് 2021

5498
0/10 από 0 χρήστες

Χωρίς περιγραφή

Aπελευθερωθεί:2021-04-08
Διάρκεια:124 λεπτά
Είδος:Θρίλερ
Παραγωγός:Gold Coin Motion Picture Company, Martin Prakkat Films
Χώρα:India
Πρωταγωνιστές:Kunchacko Boban, Nimisha Sajayan, Joju George, Jaffer Idukki, Anil Nedumangad, Harikrishnan
Ομάδα:Ranjith, Shyju Khalid, Mahesh Narayanan, Martin Prakkat, Martin Prakkat, Rajesh Rajendran

Επιλογές λήψης

Επιλογή Γλώσσα Ποιότητα Υπηρέτης
Επιλογή
1 Γλώσσα ελληνική Ποιότητα HD (720p) Υπηρέτης Λήψη
Επιλογή
2 Γλώσσα ελληνική Ποιότητα HD (720p) Υπηρέτης Λήψη
Επιλογή
3 Γλώσσα ελληνική Ποιότητα Full HD (1080p) Υπηρέτης Λήψη
Επιλογή
4 Γλώσσα ελληνική Ποιότητα Full HD (1080p) Υπηρέτης Λήψη
Επιλογή
5 Γλώσσα ελληνική Ποιότητα Ultra HD (2160p) Υπηρέτης Λήψη